Czy na ścięcie drzewa owocowego konieczne jest zezwolenie?

Nie. Przepisów dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości nie stosuje się do drzew i krzewów owocowych. Co jednak istotne, wyłączenie to nie obowiązuje w sytuacji, gdy drzewa (lub krzewy) owocowe rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (w takim przypadku zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków) oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową (w takim przypadku zezwolenie wydaje wójt).

Wchodząc do parku narodowego uiszczamy opłatę. Kto ustala jej wysokość?

Za wstęp do parku narodowego mogą, ale nie muszą być pobierane opłaty. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie parku narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty.

Wysokość opłat ustala dyrektor parku narodowego, przy czym ustawa określa jej górną granicę – opłata za jednorazowy wstęp do parku nie może przekraczać kwoty 6 zł waloryzowanej o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.

Okazania jakich dokumentów może zażądać przedsiębiorca przyjmujący samochód wycofany z eksploatacji (tj. stanowiący odpad) do demontażu?

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji lub upoważniona przez niego osoba, przekazując pojazd do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, jest obowiązany okazać (takich dokumentów można od niego „legalnie” zażądać):

Termin złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej decyzją utrzymaną w mocy przez organ drugiej instancji

Zgodnie z art. 318 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), zwanej dalej „POŚ”, wniosek o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej powinien zostać złożony do właściwego organu przed upływem terminu, w którym kara ta powinna być uiszczona. Zgodnie natomiast z art. 281 ust. 3 POŚ termin płatności administracyjnej kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymiarze kary stała się ostateczna.

Strony