Dochodzenie odszkodowania za utratę zdrowia z powodu smogu - uchwała SN III CZP 27.20

Sygn. akt III CZP 27/20UCHWAŁADnia 28 maja 2021 r.Sąd Najwyższy w składzie:SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Paweł Grzegorczyk SSN Monika KobaProtokolant Anna Jędrzejczakw sprawie z powództwa O. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Klimatu i Ministrowi Aktywów Państwowych przy udziale Rzecznika Praw Obywatelskich i prokuratora o ochronę dóbr osobistych, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 28 maja 2021 r.,zagadnienia prawnego przedstawionegoprzez Sąd Okręgowy w G.postanowieniem z dnia 24 stycznia 2020 r., sygn.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji

W dniu 8 stycznia 2020 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

Strony