Art. Ustawy

 1. Prawo ochrony środowiska (16)
  1. Tytuł II. Ochrona zasobów środowiska. (3)
   1. Dział IV. Ochrona powierzchni ziemi. (2)
    1. Art. 101. - Ochrona powierzchni ziemi (2)
   2. Dział V. Ochrona przed hałasem. (1)
    1. Art. 115. - Ocena (1)
    2. Art. 115a. - Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu (1)
  2. Tytuł VII. Organy administracji oraz instytucje ochrony środowiska. (1)
   1. Dział II. Instytucje ochrony środowiska. (1)
    1. Rozdział 4. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. (1)
     1. Art. 400a. - Zakres finansowania ochrony środowiska (1)
     2. Art. 403. - Zadania powiatów i zadania własne gmin (1)
 2. Prawo wodne (13)
  1. Dział I. Zasady ogólne. (4)
   1. Rozdział 3. Obowiązki właścicieli wody oraz właścicieli innych nieruchomości. (3)
    1. Art. 29. - Zakaz szkodzenia (3)
   2. Rozdział 1. Przepisy ogólne. (1)
    1. Art. 9. - Objaśnienia (1)
  2. Dział X. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. (2)
  3. Dział VI. Zarządzanie zasobami wodnymi. (2)
   1. Rozdział 4. Pozwolenia wodnoprawne. (2)
    1. Art. 126. - Odmowa wydania (1)
    2. Art. 134. - Przejęcie praw i obowiązków (1)
 3. Ustawa o odpadach (12)
  1. Dział IV. Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami oraz prowadzenie rejestru. (2)
   1. Rozdział 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów. (2)
    1. Art. 42. - Zezwolenie na zbieranie odpadów, wniosek (1)
    2. Art. 41. - Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów (1)
    3. Art. 46. - Odmawa wydania zezwolenia (1)
  2. Dział I (2)
   1. Rozdział 3. Katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne. (1)
    1. Art. 4. - Klasyfikacja odpadów (1)
   2. Rozdział 2. Objaśnienia określeń ustawowych. (1)
    1. Art. 3. - Słowniczek (1)
  3. Dział II. Zasady ogólne gospodarki odpadami. (1)
   1. Rozdział 8. Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. (1)
    1. Art. 26. - Usuwanie odpadów (1)
 4. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (3)
  1. Rozdział 2. Działania zapobiegawcze i naprawcze. (2)
   1. Art. 10. - Delegacja ustawowa (1)
   2. Art. 14. - Delegacja ustawowa (1)
  2. Rozdział 4. Zgłaszanie bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz zakończenia działań zapobiegawczych lub naprawczych. (1)
   1. Art. 26. - Zgłoszenie o zakończeniu działań (1)
 5. Prawo geologiczne i górnicze (2)
  1. Dział V. Prace geologiczne. (1)
   1. Rozdział 1. Projektowanie i wykonywanie prac geologicznych. (1)
    1. Art. 79. - Zakres, wymagania (1)
 6. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (2)
 7. Kodeks cywilny (1)
  1. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe (1)
   1. Tytuł I. Własność (1)
    1. Dział II. Treść i wykonywanie własności (1)
     1. Art. 140. - Treść własności (1)
 8. Ustawa o samorządzie gminnym (1)
 9. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (1)
 10. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1)