Napisali o nas: F-gazowe zamieszanie, czyli niekiedy w ustawie 3=2,5- Gazeta Prawna

W dniu 7 lipca 2015 r. na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł pt. "F-gazowe zamieszanie, czyli niekiedy w ustawie 3=2,5, w którym radca prawny Jędrzej Klatka udzielił opinii eksperckiej. Artykuł dotyczy nowej ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 r. poz. 881), która wchodzi w życie od 10 lipca. Ustawa po raz pierwszy reguluje na poziomie krajowym kwestie tzw. F-gazów. Niestety na podstawie nieobowiązującego już od pół roku unijnego rozporządzenia.

Publikacja- Nowe przepisy dotyczące remediacji i monitoringu zanieczyszczeń powierzchni ziemi

W publikacji pt. "Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. Tom 7" pod red. Jana Skowronka, Katowice 2015 r." ukazał się artykuł radcy prawnego Michała Kuźniaka pt. "Nowe przepisy dotyczące remediacji i monitoringu zanieczyszczeń powierzchni ziemi w publikacji". Artykuł dotyczy ustawy dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dokonano wdrożenia dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, a zarazem uporządkowano stan prawny dotyczący remediacji i monitoringu zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Publikacja: Narzędzia wsparcia rewitalizacji obszarów miejskich i terenów poprzemysłowych

Na ramach publikacji Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych pod red. Jana Skowronka, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach, ukazał się artykuł radcy prawnego Michała Kuźniaka pt. Narzędzia wsparcia rewitalizacji obszarów miejskich i terenów poprzemysłowych.

Istotna zmiana instalacji jako przesłanka obligatoryjnej zmiany pozwolenia zintegrowanego

Zgodnie z art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), zwanej dalej „POŚ”, „przed dokonaniem zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegających na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia.” Natomiast art. 215 ust.

Czym jest produkt uboczny?

Pojęcie ‘produktu ubocznego’ wprowadzono w art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U.UE.L.08.312.3), zwanej dalej ‘dyrektywą 2008/98/WE’. Analogiczne brzmienie posiada art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.

Do kogo należy zgłosić się w sprawie odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta?

Za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, na zasadach określonych w art. 126 ustawy o ochronie przyrody, odpowiada Skarb Państwa. W jego imieniu działa tutaj regionalny dyrektor ochrony środowiska albo dyrektor parku narodowego – wtedy, gdy szkody wstąpiły na obszarze parku narodowego. Organy te dokonują oględzin miejsca szkody, szacują ich wartość, ustalają wysokość odszkodowania oraz wypłacają je.

Strony