Sprawozdania w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami za 2014 rok

Przedsiębiorca wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach zobowiązany jest do złożenia marszałkowi województwa sprawozdania określającego:

-        masę opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,

-        masę poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz z uwzględnieniem podziału na odpady pochodzące z gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, a także według sposobu ich odzysku i recyklingu,

-        osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,

-        wysokość należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu.

Zasady składania sprawozdań za 2014 rok nie są do końca jasne z uwagi na zmianę przepisów dotyczących tej problematyki (liczne nowelizacje ustaw). Brak złożenia sprawozdania obwarowany jest natomiast sankcją w postaci administracyjnej kary pieniężnej. Poniżej przedstawione zostały zasady, na jakich należało składać sprawozdania za 2014. Jeżeli wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierzając karę za brak sprawozdania za 2014 rok powoła się na inne przepisy, decyzja taka może być zakwestionowana w drodze odwołania.

Przede wszystkim wskazać należy, że do sprawozdania za 2014 rok nie znajduje zastosowania art. 237 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r., nakazujący składać sprawozdania za lata 2012-2014 na „starych” zasadach (o których poniżej). Przepis ten można było stosować jedynie do dnia 22 stycznia 2013 r., tj. do dnia kiedy obowiązywały przepisy, do których odsyłał. Od dnia 23 stycznia 2013 r. przepis ten nie może stanowić podstawy działania podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań, jak i WIOŚ wymierzającego kary za ich brak.

Uzasadniając powyższe wskazać należy, że art. 237 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach odsyła do sprawozdań wskazanych w art. 10 ust. 1 i 2  i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (w wersji t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607), określających obowiązek złożenia wskazanych w nich sprawozdań do dnia 31 marca roku następującego po tym, którego dotyczyło dane sprawozdanie, na wzorze określonym przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej  (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775 ze zm.), tzw. sprawozdanie OŚ-OP1), wydanym na podstawie art. 15 ust. 2 w/a ustawy.

Art. 10 i 15 w/w ustawy zostały zmienione przez art. 209 pkt 5 i 8 ustawy o odpadach z 2012 r. Zmiana ta weszła w życie wraz z nową ustawą o odpadach, czyli od dnia 23.01.2013 r. W wyniku nowelizacji od dnia 23.01.2013 r. artykuły te nie mają ustępów (tych, do których odsyła art. 237 ust. 1 pkt 2 u.o.). W związku z uchyleniem art. 15 ust. 2 odpadła również podstawa prawna rozporządzenia w sprawie wzoru sprawozdania OŚ-OP1, na skutek czego to rozporządzenie utraciło swą moc, co wynika z § 32 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej: „Jeżeli uchyla się ustawę, na podstawie której wydano akt wykonawczy, albo uchyla się przepis ustawy upoważniający do wydania aktu wykonawczego, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą odpowiednio z dniem wejścia w życie ustawy uchylającej albo z dniem wejścia w życie przepisu uchylającego upoważnienie do wydania tego aktu.” Od zasady tej dana ustawa może przewidywać wyjątki w przepisach przejściowych. Zaznaczyć jednak należy, że w tym przypadku żadne przepisy nie przewidywały utrzymania w mocy rozporządzenia dot. wzoru sprawozdania OŚ-OP1 do czasu przyjęcia nowego wzoru w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 76 ust. 4 ustawy o odpadach.

Z uwagi na powyższe sprawozdania za 2014 rok należało składać nie na „starych zasadach (do których odsyłał art. 237), ale na „nowych” zasadach, mając na uwadze następujące przepisy:

1)      art. 10 i 15 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (w wersji t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1413 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 i 2 pkt 2 lit. b-e ustawy o odpadach, określających podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania i jego treść;

2)      art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach, określającego termin złożenia sprawozdania (do 15 marca) i organ, któremu należało je złożyć.

Co istotne, na podstawie art. 76 ust. 4 Minister Środowiska zobligowany jest w drodze rozporządzenia ustalić wzór sprawozdania, którego do dnia dzisiejszego nie ustalił. Wobec czego aktualnie brak jest formularza, na którym należy składać sprawozdanie.

Z kolei kara za brak złożenia marszałkowi za rok 2014 sprawozdań zawierających informacje określone na wstępie powinna zostać wymierzona na podstawie art. 200 ust. 1 w związku z art. 76 ust. 1 i art. 73 ust. 1 i 2 pkt 2 lit. b-e ustawy o odpadach. 

Reasumując, sprawozdanie, o którym mowa na wstępie, należało złożyć do dnia 15 marca 2015 r. Podmiot składający sprawozdanie mógł skorzystać ze starego, nieobowiązującego już wzoru sprawozdania (OŚ-OP1), jednak nie musiał (wzór obowiązywał jedynie do 22.01.2013 r.). Wystarczającym było złożenie marszałkowi sprawozdania zawierającego informacje określone w ustawie o odpadach w art. 73 ust. 2 pkt 2 lit. b-e, niekoniecznie na jakimś specjalnym druku.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.