Kiedy przedawnia się obowiązek wpłacenia opłaty produktowej?

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.

Gdzie szukać definicji opakowania i jak ją rozumieć?

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U Nr 63, poz. 638 ze zm.) opakowania to wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych, a także części opakowań i elementy pomocnicze połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu co dane opakowanie.

Do kogo należy prawny obowiązek odśnieżania chodnika przylegającego do mojej nieruchomości: do mnie, czy do gminy?

Obowiązek utrzymania chodników w czystości spoczywa na właścicielach nieruchomości przylegających do nich. Taki obowiązek wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) a co się z tym wiąże – wójt nie tylko nie musi, ale wręcz nie może nakładać go w drodze decyzji administracyjnej. Jednak, właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku, gdy dopuszczony jest na nim płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Uzyskanie informacji o ściekach wprowadzanych do rzeki

Mam w planach prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na hodowaniu karpi. Przed wystąpieniem o pozwolenia niezbędne do prowadzenia stawu hodowlanego chciałbym się dowiedzieć jakie ścieki są odprowadzane do rzeki, z której zamierzam pobierać wodę do hodowli ryb oraz ile wody z tej rzeki pobierają inni hodowcy ryb, bo nie jestem pewien czy starczy wody dla mnie. Co mam zrobić?

Opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

W ramach swojej działalności gospodarczej eksploatuję osiedlową kotłownię, z czym wiąże się wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Słyszałem, że za korzystanie ze środowiska trzeba płacić opłaty więc czekam na decyzję administracyjną określającą wysokość należnej opłaty i termin zapłaty. Czy postępuję prawidłowo?

Mój sąsiad regularnie co roku wiosną wypala roślinność na łące znajdującej się nieopodal naszych nieruchomości. Osobiście nadzoruje on wypalanie. Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zabronione jest wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, a także trzcinowisk i szuwarów. Naruszenie tego zakazu stanowi wykroczenie i sankcjonowane jest karą aresztu lub grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody).

Publikacja: Zarys stanu prawnego w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych cz. II

Na łamach pisma Ekopartner nr 7-8/2008 ukazał się artykuł radcy prawnego Michała Kuźniaka pt. Zarys stanu prawnego w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych cz. II. Artykuł stanowi omówienie uregulowań art. 102-103 i 106-108 ustawy Prawo ochrony środowiska, które co do zasady znajdują obecnie zastosowanie do podlegających rekultywacji szkód w powierzchni ziemi wyrządzonych przed dniem 30 kwietnia 2007 r.

Strony