Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie jest zagwarantowany każdemu w art. 74 ust. 3 Konstytucji. Zasady i tryb postępowania w sprawie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie reguluje szczegółowo ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Zgodnie z w/w ustawą organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu, lub które są dla nich przeznaczone. Szczegółowy katalog udostępnianych informacji zawiera przepis art. 9 przywołanej wyżej ustawy. Należy jednak mieć na uwadze, że jeżeli informacje te dotyczą kwestii, o których mowa w art. 16 ustawy, to nie zostaną udostępnione (odmowa udostępnienie informacji o środowisku następuje w drodze decyzji).

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek o udostępnienie informacji, a wyjątkowo bez pisemnego wniosku udostępnia się:

  1. informację niewymagającą wyszukiwania;
  2. w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. nr 62, poz. 558, ze zm.), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi - informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.

Od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Organ administracji ma obowiązek udostępnić informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Jedynie wyjątkowo miesięczny termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. W takim przypadku przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie, przy czym wybór sposobu i formy w jakiej udostępnienie informacji nastąpi należy do wnioskującego. Właściwy organ administracji udostępnia informacje o środowisku w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi organ dysponuje, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja o środowisku i jego ochronie nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, organ administracji powiadamia pisemnie podmiot żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.

Jednak jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa wyżej, podmiot żądający informacji nie złoży wniosku w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, organ administracji wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonych we wniosku.

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne, jednakże za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera się już opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty, ustalane do dnia 15 listopada 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 114, poz. 788).

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Kategorie

Typ treści:
Źródło:
Słowa kluczowe: