Przesłanki przeniesienia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o odpadach”, przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Jakie rodzaje przetargów może zastosować gmina na gruncie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach po nowelizacji z dnia 1 lipca 2011 r.?

Wykonawca realizujący zadania gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma być wybierany tylko i wyłącznie w trybach przetargowych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego.

Wymagania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Jakie wymagania może przedstawić gmina w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach po nowelizacji z dnia 1 lipca 2011 r., albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów?Niezależnie do wymogów dot. SIWZ wynikających z prawa zamówień publicznych wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa dodatkowo w SIWZ w szczególności:

Analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej ze wskazaniem obszarów wymagających zmian, aktów prawnych wymagających nowelizacji - z określeniem ich zakresu, oraz propozycje nowych uregulowań

Ministerstwo Gospodarki - Departament Instrumentów Wsparcia. ISBN 978-83-923078-3-9

Ze wstępu: Celem niniejszego opracowania jest analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej ze wskazaniem obszarów wymagających zmian, aktów prawnych wymagających nowelizacji – z określeniem ich zakresu, jak i propozycjami nowych uregulowań.. (...)

Instytut ochrony środowiska

Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ) jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Środowiska, który został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w dniu 1 kwietnia 1986 r. W roku 2010 IOŚ otrzymał status Państwowego Instytutu Badawczego.

Przedmiot i zakres działania Instytutu określa jego statut, który został zatwierdzony przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dnia 26 stycznia 1995 r.

Opłata produktowa w ustawie o bateriach i akumulatorach

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) nakłada na wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory przenośne obowiązek osiągnięcia poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 215, poz. 1671), to jest:

Strony