Wygaśnięcie zezwolenia na gospodarowanie odpadami a jego cofnięcie w świetle przepisów przejściowych nowelizacji ustawy o odpadach z 20.07.2018 r.

W przypadku złożenia do dnia 5 września 2019 r. kompletnego wniosku o dostosowanie (zmianę) zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów do znowelizowanej ustawy o odpadach, decyzja ta nie wygaśnie z tym dniem. Sankcja wygaśnięcia zezwolenia przewidziana jest tylko dla sytuacji, kiedy przedsiębiorca w wymaganym terminie nie złoży  kompletnego wniosku o zmianę decyzji (co wynika z art. 14 ust. 4 noweli z 20.07.2018 r.). Wymagania formalne dla wniosku o zmianę zezwolenia określa art. 14 ust. 1-3 noweli. Wygaśnięcie zezwolenia z w/w przyczyny powoduje, że przedsiębiorca od dnia 6 września 2019 r. będzie musiał zaprzestać prowadzenia gospodarki odpadami.

W przypadku złożenia wniosku o zmianę decyzji w wymaganym terminie, organ właściwy do jego rozpatrzenia będzie go analizować i badać pod kątem spełniania wymagań formalnych, jak również pod kątem przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia określonych w art. 41a ust. 4a i art. 46 ust. 1-1f ustawy o odpadach.  Jeżeli ustali, że zachodzi któraś z tych przesłanek (np. niezgodność z miejscowym planem, uprzednie ukaranie spółki lub członków jej władz), organ  odmówi zmiany (dostosowania) zezwolenia  do nowych przepisów. Odmowa zmiany decyzji pociągnie za sobą  konieczność cofnięcia całego pozwolenia, co wynika z art. 14 ust. 8 noweli. Od decyzji o cofnięciu zezwolenia przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia. Decyzja o cofnięciu zezwolenia stanie się ostateczna, jeśli przedsiębiorca się od niej nie odwoła lub organ II instancji utrzyma ją w mocy.

Cofnięcie zezwolenia nie działa wstecz, a jedynie na przyszłość, tj. decyzja o cofnięciu jest wykonalna z chwilą uzyskania przez nią ostateczności, co oznacza, że do czasu uzyskania przez decyzję o cofnięciu przymiotu ostateczności przedsiębiorca może nadal prowadzić gospodarkę odpadami. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy organ nada decyzji o cofnięciu rygor natychmiastowej wykonalności – wtedy trzeba będzie zakończyć działalność już z momentem wydania takiej decyzji.

A zatem odwołując się od decyzji o cofnięciu (nawet jeśli niewątpliwie zaistniały przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia i odwołanie z góry skazane jest na przegranie) przedsiębiorca zyska co najmniej kilka miesięcy na zakończenie swojej działalności – do czasu wydania decyzji przez organ II instalacji.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.