Wyrok WSA w Gliwicach z 19 marca 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

(...) Odnosząc się natomiast do meritum zagadnienia w pełni podzielić należy przekonanie Wojewody Śląskiego, iż Rada Gminy Wyry w zakwestionowanych ustępach wykroczyła poza sformułowane w art. 19 ust. 1 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków upoważnienie, a to ten właśnie przepis stanowił, jak to wskazała Rada, podstawę prawną uchwały. Wskazać bowiem należy, że stosownie (...)

Uchwała NSA z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie przeprowadzi pomiarów w akredytowanym laboratorium lub certyfikowanej jednostce badawczej, będzie podstawa do wymierzenia kary administracyjnej. O jej podjęcie wystąpił prokurator generalny, wskazując na rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Z części orzeczeń NSA wynika bowiem, że zarówno każdy podmiot prowadzący instalację, jak i użytkownik urządzenia są ustawowo zobowiązani do zlecania pomiarów emisji szkodliwych...

Wyrok WSA w Warszawie z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej

(...) Sąd skargę uwzględnił i uchylił zaskarżoną decyzję SKO, albowiem została ona wydana z naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego, tj. art.7, 77 par.1 k.p.a., które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Z tej racji zaskarżoną decyzję SKO należało wyeliminować z obrotu prawnego (...)

Strony