Komunikat Ministra Rozwoju w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

W dniu 7 stycznia 2016 r. ogłoszony został Komunikat Ministra Rozwoju w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Sejm uchwalił w dniu 15 maja 2015 r. ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. W art. 29 tej ustawy wprowadzono istotne zmiany w procedurze udzielania zezwoleń, wymierzaniu i w wysokości opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia. Ustawa jest na końcowym etapie prac legislacyjnych, przed rozpatrzeniem poprawek Senatu.

Uchwała RIO w Rzeszowie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie kontroli wykorzystania dotacji na budowę oczyszczalni

W dniu 21 kwietnia 2015r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie podjęła uchwałę w sprawie kontroli wykorzystania dotacji na budowę oczyszczalni. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie stwierdziła, że wg. przepisów prawa ochrony środowiska rada gminy nie może określać w drodze uchwały trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji celowej w zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Uchwała RIO w Kielcach z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa

W dniu 16 marca 2015 r. zapadła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie poboru podatku od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Rada Gminy uchwaliła zapisy dot. szczegółowych zasad wykonywania prze inkasentów swoich obowiązków czy też wskazanie zobowiązań. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach stwierdziła, że postanowienia zawarte w uchwale naruszają przepisy art. 6 b ustawy o podatku rolnym i art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym.

Wyroki NSA z grudnia 2014 r. uchylające wyroki w sprawie nałożenia kar na mieszkańców, którzy wycięli drzewa bez zezwolenia

NSA uchyla wyroki sądów wojewódzkich, które nałożyły na właścicieli nieruchomości bardzo wysokie kary za wycięcie drzew bez zezwolenia, z powodu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepisy ustawy o ochronie przyrody są niezgodne z Konstytucją RP. Teoretycznie przepisy o karach za bezprawną wycinkę drzew nadal obowiązują, ale Sąd stwierdził, że każdą sprawę należy badać indywidualnie, stosując wskazówki zawarte w orzeczeniu TK

Strony