Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Sejm uchwalił w dniu 15 maja 2015 r. ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. W art. 29 tej ustawy wprowadzono istotne zmiany w procedurze udzielania zezwoleń, wymierzaniu i w wysokości opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia. Ustawa jest na końcowym etapie prac legislacyjnych, przed rozpatrzeniem poprawek Senatu.

Uchwała RIO w Rzeszowie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie kontroli wykorzystania dotacji na budowę oczyszczalni

W dniu 21 kwietnia 2015r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie podjęła uchwałę w sprawie kontroli wykorzystania dotacji na budowę oczyszczalni. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie stwierdziła, że wg. przepisów prawa ochrony środowiska rada gminy nie może określać w drodze uchwały trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji celowej w zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Uchwała RIO w Kielcach z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa

W dniu 16 marca 2015 r. zapadła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie poboru podatku od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Rada Gminy uchwaliła zapisy dot. szczegółowych zasad wykonywania prze inkasentów swoich obowiązków czy też wskazanie zobowiązań. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach stwierdziła, że postanowienia zawarte w uchwale naruszają przepisy art. 6 b ustawy o podatku rolnym i art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym.

Wyroki NSA z grudnia 2014 r. uchylające wyroki w sprawie nałożenia kar na mieszkańców, którzy wycięli drzewa bez zezwolenia

NSA uchyla wyroki sądów wojewódzkich, które nałożyły na właścicieli nieruchomości bardzo wysokie kary za wycięcie drzew bez zezwolenia, z powodu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepisy ustawy o ochronie przyrody są niezgodne z Konstytucją RP. Teoretycznie przepisy o karach za bezprawną wycinkę drzew nadal obowiązują, ale Sąd stwierdził, że każdą sprawę należy badać indywidualnie, stosując wskazówki zawarte w orzeczeniu TK

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nakazu usunięcia odpadów

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nakazu usunięcia odpadów, Sąd stwierdził, iż władający powierzchnią ziemi może się zwolnić z odpowiedzialności za odpady wykazując, że odpadem włada lub władał faktycznie inny podmiot, czyli wskazując wyraźnie na innego posiadacza odpadów.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie odszkodowania za zalanie pola

Prawo wodne reguluje dochodzenie tylko niektórych szkód. O naprawienie innych można wystąpić wprost do sądu. Nie trzeba wówczas korzystać z przewidzianego w prawie wodnym szczególnego i mniej korzystnego trybu administracyjnego, a przy licznych budowach dróg zdarzają się błędy, zalania sąsiednich gruntów z powodu naruszenia stosunków wodnych.

Strony