Czy operat p.poż. według znowelizowanych przepisów ustawy o opdadach muszą przedłożyć wszyscy?

Zgodnie z art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach (po nowelizacji z 20 lipca 2018 r.) do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się miedzy innymi operat przeciwpożarowy. Jest to dokument zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

W kontekście powyższego obowiązku warto zwrócić uwagę na przepis art. 41a. ust. 8 ustawy o odpadach, który jasno wskazuje, że przepisy dotyczące przeprowadzenia kontroli PSP oraz wykonywania operatu przeciwpożarowego nie stosuje się zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych. Problem jednak w tym, że żadne przepisy nie definiują pojęcia „odpady palne”, a jest to kwestia kluczowa dla rozstrzygnięcia, czy do danego wniosku należy przedłożyć operat czy też nie. Jest to duże niedociągnięcie legislacyjne, bowiem już na wstępie rodzi wątpliwości.

Według opinii Ministerstwa Środowiska (pismo z dnia 25 września 2018 r. skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) o kwalifikacji odpadów pod tym kątem decydują ich właściwości, przy czym nie należy tego utożsamiać wyłącznie z właściwościami utleniającymi HP2 i łatwopalnymi HP3, które to właściwości decydują o tym, czy odpady są niebezpieczne. Według Ministerstwa oceny odpadów należy dokonać na podstawie wiedzy merytorycznej, literatury i w razie potrzeby opinii Państwowej Straży Pożarnej. Istotny w tym względzie może być również przepis skierowany do organu właściwego do wydania zezwolenia, zgodnie z którym w przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów (art. 42 ust. 3 ustawy o odpadach).

Wynika z tego, że ostatecznie to organ zadecyduje, czy wniosek o zezwolenie dotyczy odpadów palnych. Jeżeli wnioskodawca nie przedłoży operatu, a w ocenie organu wniosek odnosi się do odpadów palnych, organ powinien wezwać do usunięcia stwierdzonego braku – czyli przedłożenia uzgodnionego operatu, w wyznaczonym terminie (termin ten wynosi minimum 7 dni – w tym przypadku z pewnością powinien być to dłuższy termin, ma on dawać realną możliwość uczynienia zadość wezwaniu). Wezwania dokonuje się w trybie art. 64 § 2 k.p.a., co oznacza, że musi zawierać pouczenie, że nieusunięcie braku w terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.