Do kogo należy zgłosić się w sprawie odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta?

Za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, na zasadach określonych w art. 126 ustawy o ochronie przyrody, odpowiada Skarb Państwa. W jego imieniu działa tutaj regionalny dyrektor ochrony środowiska albo dyrektor parku narodowego – wtedy, gdy szkody wstąpiły na obszarze parku narodowego. Organy te dokonują oględzin miejsca szkody, szacują ich wartość, ustalają wysokość odszkodowania oraz wypłacają je.

Czy na ścięcie drzewa owocowego konieczne jest zezwolenie?

Nie. Przepisów dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości nie stosuje się do drzew i krzewów owocowych. Co jednak istotne, wyłączenie to nie obowiązuje w sytuacji, gdy drzewa (lub krzewy) owocowe rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (w takim przypadku zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków) oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową (w takim przypadku zezwolenie wydaje wójt).

Wchodząc do parku narodowego uiszczamy opłatę. Kto ustala jej wysokość?

Za wstęp do parku narodowego mogą, ale nie muszą być pobierane opłaty. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie parku narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty.

Wysokość opłat ustala dyrektor parku narodowego, przy czym ustawa określa jej górną granicę – opłata za jednorazowy wstęp do parku nie może przekraczać kwoty 6 zł waloryzowanej o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.

Okazania jakich dokumentów może zażądać przedsiębiorca przyjmujący samochód wycofany z eksploatacji (tj. stanowiący odpad) do demontażu?

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji lub upoważniona przez niego osoba, przekazując pojazd do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, jest obowiązany okazać (takich dokumentów można od niego „legalnie” zażądać):

W jakim terminie organ ochrony środowiska zobowiązany jest udzielić informacji środowiskowej?

Zgodnie z art. 14 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy.

Czy w przypadku sprzedaży instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, pozwolenie to wygasa?

Co do zasady tak. Jednakże zgodnie z art. 190 ust. 1 Prawa ochrony środowiska, podmiot zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji może złożyć wniosek o przeniesienie na niego praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji. W przypadku wydania pozytywnej decyzji co do przeniesienia przedmiotowych praw i obowiązków na przyszłego nabywcę instalacji, pozwolenie zintegrowane zgodnie z art. 193 ust. 5 Prawa ochrony środowiska nie wygasa.

Strony