Wyrok WSA w Warszawie z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej

(...) Sąd skargę uwzględnił i uchylił zaskarżoną decyzję SKO, albowiem została ona wydana z naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego, tj. art.7, 77 par.1 k.p.a., które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Z tej racji zaskarżoną decyzję SKO należało wyeliminować z obrotu prawnego (...)