Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

W dniu 18 maja 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego, sygnatura akt: II SA/Gd 25/16. Na podstawie projektu robót geologicznych w 2014 r. powstał odwiert wód ziemnych na działce jednej z mieszkanek prowadzącej ogrodnictwo na Kępie Oksywskiej. W 2015 r. mieszkanka wystąpiła do starosty puckiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obudowy odwiertu. Starosta wydał odmowną decyzję w sprawie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach Powiatu

W dniu 23 marca 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim o sygnaturze akt II SA/Go 889/15 w sprawie zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach Powiatu. Rada Powiatu nie może znieść zakazu uprawiania sportów motorowodnych na jeziorze, nad którym występują chronione ptaki, jeśli wcześniej nie zostanie ustalony poziom hałasu na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w przedmiocie likwidacji nasypu i przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

W dniu 6 kwietnia 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygnaturze akt II SA/Gd 696/15 w przedmiocie likwidacji nasypu i przywrócenia stosunków wodnych na gruncie. Właściciele działki wystąpili do burmistrza o wszczęcie postępowania w sprawie zalewania ich działki przez sąsiadów, którzy podwyższyli swoją posesję o metrowy nasyp.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nakazu usunięcia odpadów

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nakazu usunięcia odpadów, Sąd stwierdził, iż władający powierzchnią ziemi może się zwolnić z odpowiedzialności za odpady wykazując, że odpadem włada lub władał faktycznie inny podmiot, czyli wskazując wyraźnie na innego posiadacza odpadów.

Strony