Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

W dniu 18 maja 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego, sygnatura akt: II SA/Gd 25/16. Na podstawie projektu robót geologicznych w 2014 r. powstał odwiert wód ziemnych na działce jednej z mieszkanek prowadzącej ogrodnictwo na Kępie Oksywskiej. W 2015 r. mieszkanka wystąpiła do starosty puckiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obudowy odwiertu. Starosta wydał odmowną decyzję w sprawie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w przedmiocie likwidacji nasypu i przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

W dniu 6 kwietnia 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygnaturze akt II SA/Gd 696/15 w przedmiocie likwidacji nasypu i przywrócenia stosunków wodnych na gruncie. Właściciele działki wystąpili do burmistrza o wszczęcie postępowania w sprawie zalewania ich działki przez sąsiadów, którzy podwyższyli swoją posesję o metrowy nasyp.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nakazu usunięcia odpadów

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nakazu usunięcia odpadów, Sąd stwierdził, iż władający powierzchnią ziemi może się zwolnić z odpowiedzialności za odpady wykazując, że odpadem włada lub władał faktycznie inny podmiot, czyli wskazując wyraźnie na innego posiadacza odpadów.