Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

W dniu 9 lutego 2016 r. ogłoszone zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Sejm uchwalił w dniu 15 maja 2015 r. ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. W art. 29 tej ustawy wprowadzono istotne zmiany w procedurze udzielania zezwoleń, wymierzaniu i w wysokości opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia. Ustawa jest na końcowym etapie prac legislacyjnych, przed rozpatrzeniem poprawek Senatu.

Strony