Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2018 r. w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska

W dniu 20 lutego 2018 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska. Sygnatura akt: II OSK 1949/17. NSA orzekał w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu generowanego przez kopalnię na terenach objętych planem miejscowym.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy zezwolenia na zbieranie odpadów z dnia 31 stycznia 2017 r.

W dniu 31 stycznia 2017 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy zezwolenia na zbieranie odpadów. Sygnatura akt: II OSK 1553/16. NSA wyjaśnia, że gospodarowanie odpadami może odbywać się na terenach innych, niż te, które zostały wskazane w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego jako tereny przeznaczone na "gospodarowanie odpadami".

Wyroki NSA z grudnia 2014 r. uchylające wyroki w sprawie nałożenia kar na mieszkańców, którzy wycięli drzewa bez zezwolenia

NSA uchyla wyroki sądów wojewódzkich, które nałożyły na właścicieli nieruchomości bardzo wysokie kary za wycięcie drzew bez zezwolenia, z powodu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepisy ustawy o ochronie przyrody są niezgodne z Konstytucją RP. Teoretycznie przepisy o karach za bezprawną wycinkę drzew nadal obowiązują, ale Sąd stwierdził, że każdą sprawę należy badać indywidualnie, stosując wskazówki zawarte w orzeczeniu TK

Uchwała NSA z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie przeprowadzi pomiarów w akredytowanym laboratorium lub certyfikowanej jednostce badawczej, będzie podstawa do wymierzenia kary administracyjnej. O jej podjęcie wystąpił prokurator generalny, wskazując na rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Z części orzeczeń NSA wynika bowiem, że zarówno każdy podmiot prowadzący instalację, jak i użytkownik urządzenia są ustawowo zobowiązani do zlecania pomiarów emisji szkodliwych...