Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2018 r. w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska

W dniu 20 lutego 2018 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska. Sygnatura akt: II OSK 1949/17. NSA orzekał w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu generowanego przez kopalnię na terenach objętych planem miejscowym.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy zezwolenia na zbieranie odpadów z dnia 31 stycznia 2017 r.

W dniu 31 stycznia 2017 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy zezwolenia na zbieranie odpadów. Sygnatura akt: II OSK 1553/16. NSA wyjaśnia, że gospodarowanie odpadami może odbywać się na terenach innych, niż te, które zostały wskazane w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego jako tereny przeznaczone na "gospodarowanie odpadami".

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

W dniu 18 maja 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego, sygnatura akt: II SA/Gd 25/16. Na podstawie projektu robót geologicznych w 2014 r. powstał odwiert wód ziemnych na działce jednej z mieszkanek prowadzącej ogrodnictwo na Kępie Oksywskiej. W 2015 r. mieszkanka wystąpiła do starosty puckiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obudowy odwiertu. Starosta wydał odmowną decyzję w sprawie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach Powiatu

W dniu 23 marca 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim o sygnaturze akt II SA/Go 889/15 w sprawie zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach Powiatu. Rada Powiatu nie może znieść zakazu uprawiania sportów motorowodnych na jeziorze, nad którym występują chronione ptaki, jeśli wcześniej nie zostanie ustalony poziom hałasu na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w przedmiocie likwidacji nasypu i przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

W dniu 6 kwietnia 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygnaturze akt II SA/Gd 696/15 w przedmiocie likwidacji nasypu i przywrócenia stosunków wodnych na gruncie. Właściciele działki wystąpili do burmistrza o wszczęcie postępowania w sprawie zalewania ich działki przez sąsiadów, którzy podwyższyli swoją posesję o metrowy nasyp.

Strony