Uchwała RIO w Rzeszowie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie kontroli wykorzystania dotacji na budowę oczyszczalni

W dniu 21 kwietnia 2015r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie podjęła uchwałę w sprawie kontroli wykorzystania dotacji na budowę oczyszczalni. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie stwierdziła, że wg. przepisów prawa ochrony środowiska rada gminy nie może określać w drodze uchwały trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji celowej w zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Uchwała RIO w Kielcach z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa

W dniu 16 marca 2015 r. zapadła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie poboru podatku od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Rada Gminy uchwaliła zapisy dot. szczegółowych zasad wykonywania prze inkasentów swoich obowiązków czy też wskazanie zobowiązań. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach stwierdziła, że postanowienia zawarte w uchwale naruszają przepisy art. 6 b ustawy o podatku rolnym i art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym.

Uchwała NSA z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie przeprowadzi pomiarów w akredytowanym laboratorium lub certyfikowanej jednostce badawczej, będzie podstawa do wymierzenia kary administracyjnej. O jej podjęcie wystąpił prokurator generalny, wskazując na rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Z części orzeczeń NSA wynika bowiem, że zarówno każdy podmiot prowadzący instalację, jak i użytkownik urządzenia są ustawowo zobowiązani do zlecania pomiarów emisji szkodliwych...