Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy oferuje:

 

świadczenie usług z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody, w szczególności:

 1. udzielania pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody (problematyka obejmująca m. in. odpady, recykling, składowiska odpadów, odzysk odpadów, wywóz odpadów, import odpadów, oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie zintegrowane, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, prawo wodne, odprowadzanie ścieków, handel emisjami, opłaty podwyższone, kary za naruszenie warunków korzystania ze środowiska, odpowiedzialność za szkody w środowisku),
 2. sporządzania opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska,
 3. reprezentowania klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w postępowaniach przed sądami, postępowaniach administracyjnych przed urzędami i innymi organami oraz wnoszenia wszelkich związanych z tym pozwów, wniosków, podań, środków odwoławczych i innych pism.
 4. zastępowania klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach,
 

Zakres usług:

 • udzielanie ustnych porad i konsultacji w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa gospodarki odpadami i prawa ochrony przyrody,
 • sporządzania pisemnych opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa gospodarki odpadami i prawa ochrony przyrody,
 • zastępowania klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach,
 • reprezentowania klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa gospodarki odpadami i prawa ochrony przyrody,
 • reprezentowania klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, dotyczących w szczególności:
  • udzielania pozwoleń na korzystanie ze środowiska (pozwoleń emisyjnych – sektorowych i zintegrowanych),
  • ocen oddziaływania na środowisko,
  • wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
  • udzielania zezwoleń na gospodarowanie odpadami,
  • udzielania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz nakładania kar za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
  • gospodarki odpadami komunalnymi,
  • tworzenia form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000,
  • ustalania planów zadań ochronnych i planów ochrony obowiązujących w parkach narodowych, parkach krajobrazowych, rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000,
  • inwestycji na obszarach objętych formami ochrony przyrody, w tym obszarach Natura 2000,
  • remediacji zanieczyszczonej powierzchni ziemi.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/