Baterpol S.A. 22.07.2011 r.

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy z siedzibą w Katowicach zapewnia spółce BATERPOL SA z siedzibą w Katowicach obsługę prawną od dnia 3 kwietnia 2001 r. do dnia dzisiejszego. W lipcu 2010 r. Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy z siedzibą w Katowicach przyjęła do wykonania zlecenie na wykonanie wszelkich niezbędnych czynności wymaganych ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr94, poz. 1037 ze zm.) oraz przepisami odrębnymi do przekształcenia formy prawnej BATERPOL sp. z o.o. ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. zlecenie to obejmowało m. in.:
opracowanie projektu planu przekształcenia sp. z o. o. w SA,
opracowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia sp z o. o. w SA
sporządzenie projektu statutu spółki SA
opracowanie pełnomocnictwa Zarządu do postępowania rejestrowego, (…)