Porady Prawne

Najlepsze dostępne techniki - BAT

Podstawową płaszczyzną technologiczną, która musi być uwzględniana m. in. w pozwoleniach zintegrowanych jest tzw. Najlepsza Dostępna Technika (Best Available Technique - BAT). BAT została zdefiniowana w art. 2 pkt 11 Dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli:

Jakie są wymogi prawne dla utworzenia spółki wodnej?

Zgodnie z przepisem art. 165 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) utworzenie spółki wodnej następuje w drodze porozumienia co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych, zawartego w formie pisemnej.

Do utworzenia spółki wodnej wymagane jest:

Kiedy przedawnia się obowiązek wpłacenia opłaty produktowej?

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.

Gdzie szukać definicji opakowania i jak ją rozumieć?

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U Nr 63, poz. 638 ze zm.) opakowania to wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych, a także części opakowań i elementy pomocnicze połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu co dane opakowanie.

Do kogo należy prawny obowiązek odśnieżania chodnika przylegającego do mojej nieruchomości: do mnie, czy do gminy?

Obowiązek utrzymania chodników w czystości spoczywa na właścicielach nieruchomości przylegających do nich. Taki obowiązek wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) a co się z tym wiąże – wójt nie tylko nie musi, ale wręcz nie może nakładać go w drodze decyzji administracyjnej. Jednak, właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku, gdy dopuszczony jest na nim płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Uzyskanie informacji o ściekach wprowadzanych do rzeki

Mam w planach prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na hodowaniu karpi. Przed wystąpieniem o pozwolenia niezbędne do prowadzenia stawu hodowlanego chciałbym się dowiedzieć jakie ścieki są odprowadzane do rzeki, z której zamierzam pobierać wodę do hodowli ryb oraz ile wody z tej rzeki pobierają inni hodowcy ryb, bo nie jestem pewien czy starczy wody dla mnie. Co mam zrobić?

Opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

W ramach swojej działalności gospodarczej eksploatuję osiedlową kotłownię, z czym wiąże się wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Słyszałem, że za korzystanie ze środowiska trzeba płacić opłaty więc czekam na decyzję administracyjną określającą wysokość należnej opłaty i termin zapłaty. Czy postępuję prawidłowo?

Strony