Porady Prawne

Opłata produktowa w ustawie o bateriach i akumulatorach

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) nakłada na wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory przenośne obowiązek osiągnięcia poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 215, poz. 1671), to jest:

Strategiczne zasoby naturalne kraju

Problematyka strategicznych zasobów naturalnych kraju została uregulowana w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. nr 97, poz. 1051 ze zm.). Zgodnie z jej art. 1 do strategicznych zasobów naturalnych kraju zalicza się:

Państwowy Monitoring Środowiska

Państwowy Monitoring Środowiska (dalej „PMŚ”) to system powołany do życia na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” PMŚ stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.

Będąc na wczasach nad jeziorem chciałem wypożyczyć motorówkę wodną, jednak w przystani powiedzieli mi, iż pływanie nią jest zabronione uchwałą rady powiatu z powodu hałasu. Czy taki zakaz może być wprowadzony i to na terenie o przeznaczeniu wypoczynkowym?

Taki zakaz może być wprowadzony. Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), zwanej dalej „P.o.ś.” rada powiatu została uprawniona do ograniczenia lub zakazania w drodze uchwały używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz na wodach płynących. Z uprawnienia tego rada może skorzystać, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Pomnik przyrody

Szczególną formę indywidualnej ochrony przyrody stanowią pomniki przyrody, za które zgodnie z przepisem art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz.

Opłata rejestrowa i roczna w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.) przedsiębiorcy wprowadzający na terenie Polski sprzęt, zbierający zużyty sprzęt, prowadzący zakłady przetwarzania, prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku, przed rozpoczęciem działalności w w/w zakresach są obowiązani złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wpis do rejestru.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie jest zagwarantowany każdemu w art. 74 ust. 3 Konstytucji. Zasady i tryb postępowania w sprawie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie reguluje szczegółowo ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Strony