Porady Prawne

Wymagania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Jakie wymagania może przedstawić gmina w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach po nowelizacji z dnia 1 lipca 2011 r., albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów?Niezależnie do wymogów dot. SIWZ wynikających z prawa zamówień publicznych wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa dodatkowo w SIWZ w szczególności:

Jakie rodzaje przetargów może zastosować gmina na gruncie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach po nowelizacji z dnia 1 lipca 2011 r.?

Wykonawca realizujący zadania gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma być wybierany tylko i wyłącznie w trybach przetargowych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego.

Instytut ochrony środowiska

Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ) jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Środowiska, który został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w dniu 1 kwietnia 1986 r. W roku 2010 IOŚ otrzymał status Państwowego Instytutu Badawczego.

Przedmiot i zakres działania Instytutu określa jego statut, który został zatwierdzony przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dnia 26 stycznia 1995 r.

Opłata produktowa w ustawie o bateriach i akumulatorach

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) nakłada na wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory przenośne obowiązek osiągnięcia poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 215, poz. 1671), to jest:

Strategiczne zasoby naturalne kraju

Problematyka strategicznych zasobów naturalnych kraju została uregulowana w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. nr 97, poz. 1051 ze zm.). Zgodnie z jej art. 1 do strategicznych zasobów naturalnych kraju zalicza się:

Państwowy Monitoring Środowiska

Państwowy Monitoring Środowiska (dalej „PMŚ”) to system powołany do życia na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” PMŚ stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.

Strony