Porady Prawne

Przesłanki przeniesienia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o odpadach”, przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Wymagania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Jakie wymagania może przedstawić gmina w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach po nowelizacji z dnia 1 lipca 2011 r., albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów?Niezależnie do wymogów dot. SIWZ wynikających z prawa zamówień publicznych wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa dodatkowo w SIWZ w szczególności:

Jakie rodzaje przetargów może zastosować gmina na gruncie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach po nowelizacji z dnia 1 lipca 2011 r.?

Wykonawca realizujący zadania gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma być wybierany tylko i wyłącznie w trybach przetargowych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego.

Instytut ochrony środowiska

Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ) jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Środowiska, który został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w dniu 1 kwietnia 1986 r. W roku 2010 IOŚ otrzymał status Państwowego Instytutu Badawczego.

Przedmiot i zakres działania Instytutu określa jego statut, który został zatwierdzony przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dnia 26 stycznia 1995 r.

Strony