Porady Prawne

Termin złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej decyzją utrzymaną w mocy przez organ drugiej instancji

Zgodnie z art. 318 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), zwanej dalej „POŚ”, wniosek o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej powinien zostać złożony do właściwego organu przed upływem terminu, w którym kara ta powinna być uiszczona. Zgodnie natomiast z art. 281 ust. 3 POŚ termin płatności administracyjnej kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymiarze kary stała się ostateczna.

W jakim terminie organ ochrony środowiska zobowiązany jest udzielić informacji środowiskowej?

Zgodnie z art. 14 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy.

Czy w przypadku sprzedaży instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, pozwolenie to wygasa?

Co do zasady tak. Jednakże zgodnie z art. 190 ust. 1 Prawa ochrony środowiska, podmiot zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji może złożyć wniosek o przeniesienie na niego praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji. W przypadku wydania pozytywnej decyzji co do przeniesienia przedmiotowych praw i obowiązków na przyszłego nabywcę instalacji, pozwolenie zintegrowane zgodnie z art. 193 ust. 5 Prawa ochrony środowiska nie wygasa.

Czy dopuszczalne jest wygaszenie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. Nr 152, poz. 897) przedsiębiorca, który zamierzał prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości był zobowiązany uzyskać zezwolenie, o którym była mowa w uchylonym już art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), zwanej dalej UCPG. Zezwolenia te, zgodnie z art. 9 ust.

Kary pieniężne za przemieszczanie odpadów z państwa Unii Europejskiej do Polski lub tranzyt przez Polskę bez zgłoszenia lub zezwolenia

Procedury dotyczące przemieszczania odpadów uregulowane są w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L Nr 190, str. 1), zwanego dalej ‘rozporządzeniem 1013/2006’. Rozporządzenie 1013/2006 przewiduje dwie podstawowe procedury kontrolne: tzw. uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody (art. 3 ust. 1 rozporządzenia 1013/2006) oraz tzw. ogólnych obowiązków w zakresie informowania (art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006).

Jakie konsekwencje wiążą się z ustanowieniem strefy przemysłowej?

Zgodnie z art. 136a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w granicach strefy przemysłowej dozwolone jest przekraczanie standardów jakości środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu i dopuszczalnych poziomów hałasu oraz wartości odniesienia, o których mowa w art. 222 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli nie zagraża to życiu lub zdrowiu ludzi, w szczególności nie narusza wymagań norm bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sejmik województwa w uchwale o utworzeniu strefy przemysłowej obligatoryjnie wskazuje:

Jakie wymagania należy spełnić, by móc legalnie ściąć drzewo?

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego co do zasady przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W zezwoleniu tym wyznacza się opłatę za usunięcie drzewa.

Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane w odniesieniu do drzew:

Strony