Porady Prawne

Czy dopuszczalne jest wygaszenie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. Nr 152, poz. 897) przedsiębiorca, który zamierzał prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości był zobowiązany uzyskać zezwolenie, o którym była mowa w uchylonym już art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), zwanej dalej UCPG. Zezwolenia te, zgodnie z art. 9 ust.

Kary pieniężne za przemieszczanie odpadów z państwa Unii Europejskiej do Polski lub tranzyt przez Polskę bez zgłoszenia lub zezwolenia

Procedury dotyczące przemieszczania odpadów uregulowane są w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L Nr 190, str. 1), zwanego dalej ‘rozporządzeniem 1013/2006’. Rozporządzenie 1013/2006 przewiduje dwie podstawowe procedury kontrolne: tzw. uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody (art. 3 ust. 1 rozporządzenia 1013/2006) oraz tzw. ogólnych obowiązków w zakresie informowania (art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006).

Jakie konsekwencje wiążą się z ustanowieniem strefy przemysłowej?

Zgodnie z art. 136a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w granicach strefy przemysłowej dozwolone jest przekraczanie standardów jakości środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu i dopuszczalnych poziomów hałasu oraz wartości odniesienia, o których mowa w art. 222 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli nie zagraża to życiu lub zdrowiu ludzi, w szczególności nie narusza wymagań norm bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sejmik województwa w uchwale o utworzeniu strefy przemysłowej obligatoryjnie wskazuje:

Jakie wymagania należy spełnić, by móc legalnie ściąć drzewo?

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego co do zasady przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W zezwoleniu tym wyznacza się opłatę za usunięcie drzewa.

Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane w odniesieniu do drzew:

Przesłanki przeniesienia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o odpadach”, przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Strony