Porady Prawne

Okazania jakich dokumentów może zażądać przedsiębiorca przyjmujący samochód wycofany z eksploatacji (tj. stanowiący odpad) do demontażu?

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji lub upoważniona przez niego osoba, przekazując pojazd do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, jest obowiązany okazać (takich dokumentów można od niego „legalnie” zażądać):

Termin złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej decyzją utrzymaną w mocy przez organ drugiej instancji

Zgodnie z art. 318 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), zwanej dalej „POŚ”, wniosek o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej powinien zostać złożony do właściwego organu przed upływem terminu, w którym kara ta powinna być uiszczona. Zgodnie natomiast z art. 281 ust. 3 POŚ termin płatności administracyjnej kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymiarze kary stała się ostateczna.

W jakim terminie organ ochrony środowiska zobowiązany jest udzielić informacji środowiskowej?

Zgodnie z art. 14 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy.

Czy w przypadku sprzedaży instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, pozwolenie to wygasa?

Co do zasady tak. Jednakże zgodnie z art. 190 ust. 1 Prawa ochrony środowiska, podmiot zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji może złożyć wniosek o przeniesienie na niego praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji. W przypadku wydania pozytywnej decyzji co do przeniesienia przedmiotowych praw i obowiązków na przyszłego nabywcę instalacji, pozwolenie zintegrowane zgodnie z art. 193 ust. 5 Prawa ochrony środowiska nie wygasa.

Strony