Porady Prawne

Jak uniknąć remediacji?

Zwolnienie z obowiązku remediacji jest możliwe zarówno co do historycznych jak i aktualnych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wymaga ono uprzedniego dokonania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, w toku postępowania o wydanie przez RDOŚ decyzji ustalającej plan remediacji. Przy dokonywaniu tej oceny uwzględnia się w szczególności:

Sprawozdania w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami za 2014 rok

Zasady składania sprawozdań za 2014 rok nie są do końca jasne z uwagi na zmianę przepisów dotyczących tej problematyki (liczne nowelizacje ustaw). Brak złożenia sprawozdania obwarowany jest natomiast sankcją w postaci administracyjnej kary pieniężnej. Poniżej przedstawione zostały zasady, na jakich należało składać sprawozdania za 2014. Jeżeli wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierzając karę za brak sprawozdania za 2014 rok powoła się na inne przepisy, decyzja taka może być zakwestionowana w drodze odwołania.

Istotna zmiana instalacji jako przesłanka obligatoryjnej zmiany pozwolenia zintegrowanego

Zgodnie z art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), zwanej dalej „POŚ”, „przed dokonaniem zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegających na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia.” Natomiast art. 215 ust.

Czym jest produkt uboczny?

Pojęcie ‘produktu ubocznego’ wprowadzono w art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U.UE.L.08.312.3), zwanej dalej ‘dyrektywą 2008/98/WE’. Analogiczne brzmienie posiada art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.

Strony