Porady Prawne

Istotna zmiana instalacji jako przesłanka obligatoryjnej zmiany pozwolenia zintegrowanego

Zgodnie z art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), zwanej dalej „POŚ”, „przed dokonaniem zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegających na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia.” Natomiast art. 215 ust.

Czym jest produkt uboczny?

Pojęcie ‘produktu ubocznego’ wprowadzono w art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U.UE.L.08.312.3), zwanej dalej ‘dyrektywą 2008/98/WE’. Analogiczne brzmienie posiada art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.

Do kogo należy zgłosić się w sprawie odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta?

Za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, na zasadach określonych w art. 126 ustawy o ochronie przyrody, odpowiada Skarb Państwa. W jego imieniu działa tutaj regionalny dyrektor ochrony środowiska albo dyrektor parku narodowego – wtedy, gdy szkody wstąpiły na obszarze parku narodowego. Organy te dokonują oględzin miejsca szkody, szacują ich wartość, ustalają wysokość odszkodowania oraz wypłacają je.

Czy na ścięcie drzewa owocowego konieczne jest zezwolenie?

Nie. Przepisów dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości nie stosuje się do drzew i krzewów owocowych. Co jednak istotne, wyłączenie to nie obowiązuje w sytuacji, gdy drzewa (lub krzewy) owocowe rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (w takim przypadku zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków) oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową (w takim przypadku zezwolenie wydaje wójt).

Wchodząc do parku narodowego uiszczamy opłatę. Kto ustala jej wysokość?

Za wstęp do parku narodowego mogą, ale nie muszą być pobierane opłaty. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie parku narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty.

Wysokość opłat ustala dyrektor parku narodowego, przy czym ustawa określa jej górną granicę – opłata za jednorazowy wstęp do parku nie może przekraczać kwoty 6 zł waloryzowanej o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.

Strony