Czy przedsiębiorstwo wodociągowe może zmuszać do nieodpłatnego przekazania wybudowanego przez mieszkańca wodociągu ?

Jakie działania przedsiębiorstwa wodociągowego sa nielegalne ?

Zgodnie z art. 49 § 2 kodeksu cywilnego, osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca. Przepis ten, jako późniejszy wobec ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków, stanowi obecnie podstawę roszczeń osób, które poniosły budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych. Artykuł 49 § 2 kodeksu cywilnego powoduje, że od 03.08.2008 r. nie należy stosować art. 31 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków.

Obowiązek zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia dotyczy „urządzeń wodociągowych”, a nie przyłączy. Budowa przyłączy jest obowiązkiem osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci. Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. Przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, która je wybudowała.

Obowiązek zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia dotyczy także urządzeń wybudowanych i podłączonych do sieci przed 03.08.2008 r.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) wiele razy karał gminy i przedsiębiorstwa wodociągowe za nadużywanie pozycji dominującej i narzucanie uciążliwych warunków umów. UOKIK może nałożyć karę do 10 % rocznego obrotu Spółki. Analiza decyzji wydanych przez Prezesa UOKIK prowadzi do następujących wniosków:

 1. przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek odpłatnego przejmowania na własność wybudowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zaś narzucanie obowiązku ich przekazania nieodpłatnie stanowi uciążliwy warunek umowy, który przynosi przedsiębiorstwu albo gminie nieuzasadnione korzyści i stanowi zakazaną praktykę monopolistyczną,
 2. nie wolno zobowiązywać odbiorcy do zrzeczenia się roszczeń,
 3. nie wolno zmuszać odbiorcy do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu,
 4. odpłatność musi być ekwiwalentna, a przejęcie za symboliczną złotówkę stanowi uciążliwy warunek umowy,
 5. obowiązujące przepisy nie nakładają na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązku wykupu urządzeń za kwotę  równą kosztom ich budowy. Należy rozważyć „ogół korzyści i ciężarów związanych z zawarciem i realizacją umowy”, a więc także fakt, że po przejęciu urządzeń na własność przez przedsiębiorstwo ciężar utrzymania urządzeń w należytym stanie technicznym obciąża już przedsiębiorstwo.
 6. przy ustalaniu, jakie wynagrodzenie jest odpowiednie, należy brać pod uwagę nie tylko udokumentowane koszty ich budowy, lecz także czy poniesione koszty budowy odpowiadają średnim kosztom budowy tego rodzaju sieci, ponoszonym przez przedsiębiorstwo, z uwzględnieniem rynkowych cen materiałów, robocizny i sprzętu w danej okolicy,
 7. dopuszczalne jest dokonywanie wyceny metodą odtworzeniową lub dochodową.
 8. niedopuszczalne jest wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorstwa  za przerwy w dostawie wody spowodowane: brakiem wody na ujęciu,
 9. niedopuszczalne jest obciążanie odbiorcy usług kosztami montażu, wymiany czy naprawy wodomierza powstałych w wyniku niezabezpieczenia go przed działaniem warunków atmosferycznych lub uszkodzeniami mechanicznymi,
 10. niedopuszczalne jest przerzucanie na odbiorcę kosztu włączenia do sieci wodociągowej, przy równoczesnym zapewnieniu Spółce wyłączności wykonywania włączeń,
 11. niedopuszczalne jest określanie w treści umów z góry maksymalnej wielkości upustu w razie uznania reklamacji,
 12. niedopuszczalne jest narzucenie odbiorcy wykonania przyłącza przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
 13. niedopuszczalne jest przerzucanie na odbiorcę kosztów wymiany bądź naprawy urządzeń pomiarowych w przypadku ich uszkodzenia,
 14. dopuszczalne jest nałożenie na wszystkich odbiorców stałej comiesięcznej opłaty z tytułu konserwacji przyłączy oraz wymiany i legalizacji wodomierzy,
 15. dopuszczalne jest różnicowanie opłat za dostarczaną wodę dla gospodarstw domowych w zależności od tego czy woda jest dostarczana na cele bytowe czy do budowy domu,

 

Stan prawny: 25.11.2014 r.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Kategorie

Typ treści:
Słowa kluczowe: